เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลศรีเสริมวิทย์

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลศรีเสริมวิทย์ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นโดย บริษัท ศรีเสริมวิทย์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตให้เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียน ใบอนุญาตเลขที่ 7/2523 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2523 เปิดทำการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2523 จนถึงปัจจุบัน ณ เลขที่ 213/7-8 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ (ปัจจุบันคือ 93/1 และ 95 ซอยพัฒนาการ 53 หมู่บ้านเมืองทอง 2/3 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250)


 
โรงเรียนอนุบาลศรีเสริมวิทย์  ก่อตั้งด้วยความเชื่อว่าเด็กทุกคนเรียนรู้ได้  พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพอย่างเป็นธรรมชาติโรงเรียนจึงเป็นแหล่งรวมความรัก  เอื้ออาทร  พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้  สัมฤทธิผลทางการเรียนรู้ของเด็กเกิดจากความเข้าใจ  ความร่วมมือ  และการมีส่วนร่วมระหว่าง    บ้าน – โรงเรียน 
 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลศรีเสริมวิทย์ มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพการศึกษา  สามารถวางรากฐานในการพัฒนาให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ควบคู่กับพัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม   และสติปัญญา อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   มีคุณธรรมจริยธรรม  รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยเหมาะสมแก่วัย
 

หลักสูตรและแนวการสอน

 สร้างหลักสูตร อสว. ด้วยการปรับหลักสูตรระดับปฐมวัย พ.ศ. 2546 ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน ประกอบแนวการพัฒนาเด็กด้วยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยเหตุผลและการวางแผนที่ดี พร้อมนวัตกรรมการใช้กิจกรรมเชิงบวกกับเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นคนที่สมบูรณ์ เกิดความฉลาดทางอารมณ์ รักภาคภูมิใจในตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และการเรียนรู้ผ่านโครงงานเพิ่มพูนทักษะด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา ดนตรี และคอมพิวเตอร์
 

บรรยากาศการเรียนรู้

มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น เป็นสุข ปลอดภัยด้วยอาคารเรียนชั้นเดียว ท่ามกลางสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน